” زخمه بر تار “

کاوه صالحی

تکنوازی تار

zakhme-bar-tar