نام آهنگ : زائر بهار حافظ 

خواننده : محمد اصفهانی 

Mohammad Esfahani - Zaere Bahare Hafez