نام ترانه : یاران

خواننده : صدیق تعریف

تار : حامد فکوری

کمانچه : نوید دهقان

بربت : امین گلستانی

دف : صادق تعریف

شعر : فریدون مشیری

متن ترانه

از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد

دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد
دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد
………………..
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد
این شب پریشان پریشان سحر می‌شود
این شب پریشان پریشان سحر می‌شود

روز نو‌گل‌افشان ‌گل‌افشان به ما می‌رسد
روز نو‌گل‌افشان ‌گل‌افشان به ما می‌رسد
………………..
بخت آن ندارم‌که یارم کند یاد من حال من‌که‌گوید که‌گوید به صیاد من
گرچه شد دل زار گرفتار به بیداد او عاقبت رسد عشق به فریاد من
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد
………………..
ساقیا کجایی کجایی که درآتشم وز غمش ندانی ندانی چه‌ها می‌کشم
ساقی از در وبام در وبام بلا می‌رسد بردلم ازاین عشق چه‌ها می‌رسد
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد
از نگاه یاران به یاران ندا می‌رسد دوره رهایی رهایی فرا می‌رسد