شور عشق

آواز: علیرضا افتخاری

موسیقی : فریدون شهبازیان

eftekhari