موسیقی محلی خراسان

نوازنده دو تار : عثمان محمد پرست

Mohammad Parast