مرغ خوشخوان

خواننده: استاد محمدرضا شجریان

تنظیم و سرپرست گروه: مجید درخشانی

Mohamad Reza Shajariyan-Morghe Khosh Khan 1