” در آینه آسمان “

کمانچه : کیهان کلهر

تنبور : علی اکبر مرادی

kayhan