” سرمستان “

خواننده : علیرضا افتخاری

سه تار : استاد جلال ذوالفنون

کمانچه : استاد هابیل علی اف

Eftekhari 2

هنرمندان همکار در اجرای این اثر:

سه تار : جلال ذوالفنون

کمانچه : هابیل علی اف

نی : حسن ناهید

سه تار،بم تار،کمانچه و دف : سهیل ایوانی

تنبک : محمود فرهمند

عود : جمال جهانشاد

تنبک تصنیف شیدا : ارژنگ کامکار

تکنوازی سه تار : جلال ذوالفنون

به اهتمام فریدون شهبازیان