آتش در نیستان

خواننده: شهرام ناظری

سه تار: استاد جلال ذوالفنون 

Atash Dar Nayestan (Picture 01)