آتش در نيستان

خواننده: شهرام ناظري

سه تار: استاد جلال ذوالفنون 

Atash Dar Nayestan (Picture 01)