” تازه به تازه “

خواننده : علیرضا افتخاری

Eftekhari 2

۱ تصنیف تازه به تازه
۲ تصنیف سرو روان من کو
۳ تصنیف اسیری
۴ تصنیف یک خانه پر از مستان
۵ تصنیف ای ساقی
۶ تصنیف ای خدا
۷ تصنیف تو رو جویم
۸ از من چرا رنجیده‌ای