از خون جوانان وطن

خواننده : استاد محمدرضا شجریان 

شجریان