” راز و نیاز “

خواننده : علیرضا افتخاری

Eftekhari 2

۱ چهارمضراب راست پنجگاه
۲ درآمد
۳ سماع آسمان
۴ عشاق
۵ فرود
۶ تصنیف آهوی وحشی
۷ راز و نیاز
۸ شوشتری
۹ بختیاری
۱۰ مثنوی
۱۱ بیات راجه
۱۲ چهارمضراب، فرود
۱۳ تصنیف بیا تا گل بر افشانیم