” ناز نگاه “

خواننده : علیرضا افتخاری

Eftekhari 2

فهرست :

۱- تصنیف ناز نگاه
۲- ساز و آواز
۳- چهارمضراب – گروه نوازی
۴- ساز و آواز
۵- قطعهٔ شکوه‌ها
-۶ ساز و آواز
۷- تصنیف شب تنهایی
۸- تصنیف عاشق دیوانه
۹ -گروه نوازی همراه با آواز
۱۰- تصنیف عشوه‌های پنهانی