دل شکسته

پیانو : استاد جواد معروفی

 ویولن : استاد همایون خرم 

maroufi