” شمع شبانه “
خواننده : داریوش رفیعی

daryush rafeie(www.lovemusic.ir)