“چهره به چهره”

محمدرضا شجریان و گروه شیدا

جشن هنر – حافظیه شیراز – ۱۳۵۶

سرپرست گروه و نوازنده تار : استاد محمدرضا لطفی

shajarian 100