” بهاریه “

ماهور – چهارگاه

آواز : محمدرضا شجریان

Master of Iranian Classical Music

هنرمندان
تار: داریوش پیر نیاکان
سنتور: پرویز مشکاتیان
تنبک: همایون شجریان
آواز و تنبک: ناصر فرهنگفر

فهرست:
تکنوازی تار
چهارمضراب
ساز و آواز (شعر حافظ)
ادامه ساز و آواز (شعر حافظ)
چهار مضراب
ریتم‌های زورخانه
آواز و تنبک
قطعاتی در همایون
قطعاتی در همایون
تکنوازی سنتور
چهارمضراب همایون