سدره ۱

پیانو : استاد جواد معروفی

ویولن : استاد حبیب الله بدیعی