” دل درعشقت بسته ام “

استاد محمدرضا شجریان و ارکستر رادیو ملی ایران

::پیشنهاد ویژه سایت lovemusic::

shajarian 100

به خداجزتو نه یاری نه کسی دارم
نه به دل غم نه به خاطرهوسی دارم
به هوای توخوشم تانفسی دارم

دل درعشقت بسته ام
وزهرعشقی رسته ام

توسراپا بلایی نمکی نازی
چه شود گردلم را ندهی بازی
چه دلست اینکه درسینه نهان داری
که نداند ره عشق و ره یاری

زفروغ تو رخشان بود کوکبم نرسدآن دولب گر شبی بر لبم
وای وای از شبم وای وای از شبم
توآن پری روی دلبندی که بسته ای با دل پیوندی
به حال دل من میخندی که آتش برآن افکندی

دل درعشقت بسته ام
وزهرعشقی رسته ام

به خدا جز تو نه یاری نه کسی دارم 
نه به دل غم نه به خاطرهوسی دارم
به هوای توخوشم تا نفسی دارم

دل درعشقت بسته ام
وزهرعشقی رسته ام