اجرای خصوصی

دستگاه ماهور

آواز : محمدرضا شجریان

سه تار : محمدرضا لطفی

نی : محمد موسوی

Shajarian-20