” گروه اساتید “

دستگاه همایون

سنتور : فرامرز پایور

تار: جلیل شهناز

کمانچه: علی اصغر بهاری

تنبک: حسین تهرانی 

iranian traditional music(www.lovemusic.ir)