علی رستمیان و گروه اساتید

استاد جلیل شهناز: تار

استاد فرامرز پایور:سنتور

استاد اصغر بهاری:کمانچه

استاد محمد موسوی: نی

استاد محمد اسماعیلی: تنبک

با همکاری:

حسین فرهادپور:غژک و ویلن

حسن منوچهری : عود