” راست پنجگاه “

کنسرت تصویری

آواز : محمدرضا شجریان

تار : محمدرضا لطفی

تنبک : ناصر فرهنگ فر

حافظیه شیراز –۱۳۵۴

 

shajarian 100