ارکستر سازهای ملی

سه گاه

سرپرست گروه : استاد فرامر پایور

آواز : استاد عبدالوهاب شهیدی

Faramarz Payvar - Album(www.lovemusic.ir)