تکنوازی تار استاد جلیل شهناز در ابوعطا

تنبک : جهانگیر ملک

Ostad Shahnaz