” یادگار استاد “

استاد علی تجویدی

ali tajvidi

نوازندگان :

علی تجویدی : ویولن و سه تار

حسن آزاده فر: دایره

ترانه در مایه افشاری شعر :بیژن ترقی

بداهه نوازی در مقام شور MI درآمد

قطعه رقص پروانه در ریتم -کرشمه اشاره به شهناز و قرچه

آواز رضوی -بیات کرد -دشت ارژنی -حاجیانی

فرود -پنجه شعری -رقص پروانه همراه با دایره

آواز شوشتری اشاره به بیداد

قطعه تلاش در ریتم همراه با دایره

بداهه نوازی در سه گاه – درآمد اشاره به آهنگ

مرا عاشقی شیدا و آزاده ام به صورت آزاد AD.LIB

زابل – شکسته مویه – مخالف – مغلوب اشاره به آهنگ پشیمان شدم

بداهه نوازی در آواز ابوعطا همراه با سه تار