“قطعه ماهور”

سنتور : استاد رضا ورزنده

نی : استاد حسن ناهید

تنبک : امیرناصر افتتاح

iranian traditional music(www.lovemusic.ir)