تکنوازی تار

دستگاه همایون

استاد لطف الله مجد

ostad-majd