” زرد ملیجه “

سه تار : استاد محمدرضا لطفی

M.R.Lotfi - 012

زرد ملیجه در گویش گیلکی به معنای گنجشکِ زرد ( قناری ) است این اثر یکی از ساخته های ماندگار استاد استاد ابوالحسن صبا می باشد.