” پرنده “

خواننده : محمد امیدوارتهرانی

شاعر : حامد شریفی

Parandeh -Mohammad Omidvar Tehrani