دستگاه شور

آواز : استاد حسین قوامی

تار: استاد جلیل شهناز

ghavami-hossein

دانلود/ادامه مطلب