” بال در بال “

شعر و موسیقی  با صدای :

ه. الف.سایه

تار : استاد محمدرضا لطفی

تنبک : محمد قوی حلم

Mohammad+Reza+Lotfi

دانلود/ادامه مطلب